กลุ่มอีซูซุ ร่วมกับ สอศ. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในสายอาชีพ

มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “กว่า 6 ทศวรรษ ที่อีซูซุได้ดำเนินงานตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของอีซูซุที่เรียกว่า “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” โดยได้ริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพราะเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาอีซูซุได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาบุคลากรของอาชีวะมายาวนาน ผ่านโครงการต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ สนับสนุนโดยอีซูซุ 12 แห่ง สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รวมถึงการมอบสื่อการเรียนให้แก่วิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานการทางเรียนรู้อย่างบูรณาการ อีซูซุจึงผลักดันให้มีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสริมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์จากอีซูซุไปสู่สังคมโดยรวม โดยมีบุคลากรในสังกัด สอศ. เป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นไปสู่นักเรียน – นักศึกษา ในสายวิชาชีพ ซึ่งอีซูซุหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคตได้อย่างดียิ่ง”

โครงการการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะร่วมผลักดันและต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้รถทั่วโลก เพื่อสร้างประโยชน์ในวงกว้างให้แก่วงการการศึกษาของประเทศ โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น จากทีมวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ (Tri Petch Isuzu Training Academy) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยมีคณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษากว่า 150 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน – การสอนสูงสุด อีซูซุยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ประกอบการสอนอันทันสมัยให้กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ. ต่าง ๆ ได้แก่ ชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 23 ชุด ชุดเครื่องยนต์อีซูซุ จำนวน 9 ชุด ชุดฝึกระบบไฟฟ้าตัวถังรถยนต์ จำนวน 5 ชุด และชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี จำนวน 6 ชุด เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะยานยนต์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอีกด้วย

isuzuplus-372การอบรม-ณ-สถาบ-นฝ-กอบรมตร-เพชรอ-ซ-ซ-3การอบรม-ณ-สถาบ-นฝ-กอบรมตร-เพชรอ-ซ-ซ-4บรรยากาศการอบรมภาคปฏ-บ-ต-1

Comments are closed.